להשקיע טוב את עשרת ימי ד’ו אלחגה

he_Take_ten_of_Dhul_Hijjah